Şöhrat ýyldyzy

Biz hakda

şahadatnamasy

Güýçli tehnologiýa goldawy

Käbir mineral zawodlarymyz we himiýa zawodlarymyz Milli ýokary tehnologiýaly kärhanalar hökmünde şahadatnama aldylar.

Indi bizde bar23milli patentler.

Gözleg we gözleg bölümi täze önümleri ösdürmek we tehnologiýa goldawyny döretmek üçin döredildi.Şol bir wagtyň özünde, biz okrugdaky metal däl mineral birleşiginiň prezidenti.

Gaty hil gözegçiligi prosesi

Käbir zawodlarymyz ISO9001: 2015 şahadatnamasyna eýe boldular we ähli zawodlar ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna eýerýärler.Önümlerimiziň hilini kepillendirmek üçin Hil bölümimiz iň bolmanda synag edýär4 gezektutuş proses.Gözegçiler ilkinji gezek çig maly barlaýarlar we çig mal zawoda gelende ýazgy alýarlar.Ikinji gezek önümçilik wagtynda hil barlagyny geçirýäris.Üçünji gezek, ammarda goýmazdan ozal hil barlagyny geçirýäris.Dördünji gezek, ýüklemezden ozal barlaýarys.

Gaty hil gözegçiligi prosesi
jinrongda01

Topar guramasy

“Hebei Glory Star Group” halkara söwda kompaniýasy, mineral zawodlary we himiýa zawodlary 3 bölekden ybarat.Mineral zawodlary, mineral serişdelere baý Hebeý welaýatynda ýerleşýär.Himiýa zawodlary Şandong welaýatynda ýerleşýär Bu zawodlar Týanjinin portuna we Çingdao portuna ýakyn bolup, deňiz arkaly daşamak üçin amatlydyr.Zawodlarymyz ISO şahadatnamasyna we köp sanly milli patentlere eýe boldular.

Önümçilik, çuňňur gaýtadan işlemek, laboratoriýa gözlegleri we söwda, ýüzden gowrak agza ýaly özbaşdak bölümlerimiz bar.Garaşsyz laboratoriýalar önümiň hiline netijeli gözegçilik edip biler;hünärmen we tehniki adamlar täze önümleri we amaly programmalary gözlemekde we işläp düzmekde bize iň köp kömek edýärler

Esasy önümlerimiz: mika, kaolin tozy, diatomit tozy, bentonit, talak tozy, wermikulit, kalsiý karbonat, barit, grafit, perlit, reňkli çägeler, wulkan gaýasy, demir oksidi, trihloroisosýanur kislotasy we natriý dihloroisocyanurate we ş.m.

Önümlerimiz esasan eksport edilýärJapanaponiýa, Günorta Koreýa, ABŞ, Awstraliýa, Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Polşa, Argentina, Russiýa, Wýetnam, Päkistan, Keniýa.

Zawodlarymyzyň güýçli goldawy bilen minerallary we himiki serişdeleri eksport etmek we import etmekde has köp ussat bolduk20 ýyl.Ynam bilen dolandyrylýar"Bütewilik merkezi we hil ilki", Hebei Glory Star Group kompaniýamyzyň abraýyna we şertnamalaryna ýokary baha berýär.Birinji derejeli hil we hyzmatlar bilen halkara bazaryna gatnaşýarys.Bize baryp görmek we hyzmatdaşlyk etmek üçin mähirli hoş geldiňiz!