Şöhrat ýyldyzy

önümleri

Alkogol suwy üçin işjeňleşdirilen uglerod keramiki topy

Negativearamaz ion topunda polo positiveitel we otrisatel elektrodlar bar.Suw bilen birleşenden soň, derrew suwdaky tok çykaryp biler.Bu tok adam bedeni üçin iň amatly 0.06MA tokdyr.Suw gowşak tok bilen gatnaşyga girende, töwerekdäki suw molekulalarynda wodorod ionlary we oksidorod ionlary bölünýär.Bir tarapdan, wodorod ionlary elektronlar bilen birleşip, wodorod, wodorod kislorod ionlary töweregindäki suw molekulalary bilen birleşip, interfeýs işjeň maddalary emele getirýär we 300 esse gowrak negatiw ion döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üýtgeşik aýratynlyklar

Keramiki top

Aýratynlyk

Negativearamaz ion topy köp mukdarda katod negatiw ionlaryny çykaryp biler we onuň piroelektrikligi, pizzoelektrik we sürtülme elektrik öndürmek öndürijiligi gaty möhümdir.Azaltmak täsiri bar, iýmitiň çüýremeginiň öňüni alyp biler, dezodizasiýa täsiri işjeňleşdirilen uglerodyň alty essesidir, infragyzyl şöhleden gaty uzakda bolup, täze nesil minnetdarlygy ösdürip biler.Bu täsir ýarym hemişelikdir.

Önümiň beýany

Keramika topy suwda 0.06mA bioelektrik goýberip biler we suwy işjeňleşdirmek üçin has uly molekulalar toparyny kiçeldip biler.Keramiki top bilen bejerilen uzak möhletli agyz suwy, bedeniň zyýanly maddalara we tebigy bejergä garşylygyny ýokarlandyryp bileris.

Haryt ady Keramiki top
Görnüşi 1-2mm, 2-3mm, 3-4mm, 4-5mm, 5-6mm, 6-7mm, 7-8mm, 8-9mm
Aýratynlyklary Gowy ýylylygy saklaýan, ýokary gatylyk, infragyzyl, birnäçe minutda reňkli syýa aýyryň.
Arza Duş baş süzgüji, Pitçer, Süzgüçli kartrij, Bio çaý haltasy, suw ekmek

Haryt ady

Keramika topy, Gyzyl keramiki top, Ions topy, aşgar keramiki top

Şekil

Top (tegelek bölejik)

Ölçegi

0,5-1.5mm, 2-3mm, 3-4mm,
4-5mm, 5-6mm, 6-7mm,
7-8mm, 8-9mm, 9-10mm

Aýratynlyklary

Gowy ýylylyk saklaýjy
Hardokary gatylyk we infragyzyl

Arza

Adam sagdyn, suwy bejermek, spa
Ekologiýa taýdan arassa pudak

Keramiki topuň wezipeleri
1. Howanyň negatiw ion konsentrasiýasyny ýokarlandyrmak.
2. Eredilen kislorody köpeltmek we suwy işjeňleşdirmek.
3. Mikro-toparlanan suw gidrat öýjükleri has täsirli.
4. Esasy minerallar optimal saglygy saklaýar.
5. Suwuň tagamyny gowulandyrmak.
6. Mikroblary köpeltmegi gadagan ediň.

Şahadatnama

Zawodlarymyz ISO şahadatnamasyna, 23 tehnologiýa milli patent aldy.

cerr1

Arza

1. Suw molekulýar toparyny kiçeldiň, öýjük membranasyna aralaşmagy aňsatlaşdyryň, öýjükleriň işjeňligini ýokarlandyryň we adamyň immunitetini ýokarlandyryň.
2. Suwuň aýratyn ysyny we galyndy hloryny ýok etmek, zyýanly maddalary we kanserogenleri ýok etmek.
3. Suwuň hili gowşak we gidroksidi, bu adam bedeniniň kislota-esas balansyna we iýmitleniş balansyna amatly.
4. Kalsiý, magniý, natriý, kaliý we beýleki mikroelementlere we adam bedeni tarapyndan talap edilýän dürli minerallara baý.
5. conductokary geçirijilik, pes okislenme peseltmek potensialy (OPR), iýmit siňdirişe kömek edýär, garramagyň öňüni alýar we uzak ömür sürýär.
6. Gün şöhlesi, temperatura we basyş ýaly islendik şertde önümiň netijeliligi we häsiýetleri üýtgemez.Içimlik suwy bejermek we suwa düşmek üçin amatly.

top

Spesifikasiýa

1-2mm, 2-3mm, 3-4mm, 4-5mm, 5-6mm, 6-7mm, 7-8mm, 8-9mm.

1-2mm

3-4mm

2-3mm

4-5mm

Gaplamak

Köplenç paket 25 kg PP sumka / kagyz halta, 500kg ~ 1000kg jambbo halta.Şeýle hem talap edilişi ýaly düzüp biler.

Zawod gezelenji

Müşderi sanawy we sergi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary