Şöhrat ýyldyzy

önümleri

DIY sabyn ýasamak üçin dürli reňkli kosmetiki derejeli mika pigmenti

Mika merjen pigment seriýasy, titanium dioksidi ýa-da / we demir oksidi ýaly inçe metal oksidi bilen örtülen bejerilen tebigy mika böleklerinden ybarat klassiki täsir pigmentleridir.Aç-açanlygyň, döwülmegiň, köp şöhlelenmäniň, bölejikleriň ululygynyň we örtük galyňlygynyň utgaşmasy arkaly dürli reňk effektleri öndürilýär.Bu reňk effektleri diňe tebigatyň başga bir ýerinde bolýar - kümüş ak, päsgelçilik we metal şöhle effektleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üýtgeşik aýratynlyklar

MICA PIGMENT

Önümiň beýany

Pearlescent pigmentleri her dürli aç-açan we aç-açan ulgamlar bilen ajaýyp utgaşyklygy üpjün edýär, şeýle hem gaty gowy dispersiýa, ýeňil çaltlyk, kislota we aşgar garşylygy we ýylylyk durnuklylygy we ş.m. bar. geçiriji däl, ýangyjy we ekologiýa taýdan howpsuz.Bu üýtgeşik aýratynlyklar, plastmassa, boýag, çap we kosmetika önümlerinde giňden ulanylýan Zunzhu merjen pigmentlerini döredýär.

Mika ýalpyldawuk poroşok pigmenti, deri we göz üçin az gaharly zäherli önümiň bir görnüşidir, şonuň üçin göz kölegesi, pomada ýaly kosmetiki önümlerde ulanylyp bilner;laýyklyk häsiýeti üçin alyjylaryň köpüsi sabyn, şem, hammam bombalary we dyrnaklary ýuwmak we ş.m. ýaly DIY sungatyny ýasamagy halaýarlar.

Mika poroşok pigmentimiziň 24 reňki bar, her reňk aşa janly reňkler bilen örtmek ukybyna eýedir, sebäbi epoksi bilen garylan metal bölejikleri gözüňi özüne çekiji ajaýyp reňk effektini döredip biler, biz oňa "ýalpyldawuk palto" diýýäris.

Öndüriji we hünärmen tehnikanyň esasynda mika poroşokynyň özi bir reňk döretmek üçin bir reňk iki ýa-da has köp pigmenti garyşdyrýan köp ölçegli häsiýete eýedir, şonuň üçin islendik aýratyn zerurlyk üçin reňkleri düzmekde has ýokarydyrys.

Haryt ady Kosmetiki derejeli Hromatiki Pearlescent Luster Pigment
Reňk 300-den gowrak reňk
Bölejikleriň ululygy 10-60μm / 10-40μm / 30-150μm / 5-30μm / < 15μm
Goşundylar Mika, Titan dioksidi we ş.m.
Aýratynlyklary 1. Himiki garşylyk, suwa garşylyk, suwuk kislota garşylygy, aşgar garşylygy, organiki erginlere garşylyk
2. atylylyga garşylyk
3. Magnit däl
4. Ajaýyp ýagtylyga garşylyk
5. Zäherli däl
6. 100% kosmetiki dereje
Şahadatnama SGS, agyr metal synag hasabaty, TDS, MSDS
Eltip bermek FEDEX / DHL, Howa, deňiz
Mysal Elýeterli
Arza Göz kölegesi, pomada, ýüz, dyrnak we ş.m.
Mika merjen pigment7

Şahadatnama

Zawodlarymyz ISO şahadatnamasyna, 23 tehnologiýa milli patent aldy.

cerr1

Arza

Göz kölegesi, pomada, ýüz, dyrnak we ş.m.

Mika tozy, şem, epoksi rezin, ekran çap etmek, şaý-sepler, sabyn, şemler | kosmetika, dyrnak sungaty, dodak balzam, süýümli aýna, ýalpyldawuk we senet ýelimi ýaly köp zatlary ýasamak üçin ulanylýar.Bu element, adatça, metal ýa-da ýalpyldawuk merjen ýaly dünýägaraýyş almak üçin ulanylýar.Köp ajaýyp we janly reňklerde bar, ýöne mika poroşokynyň esasy peýdasy parlaklygy almakdyrwe ýalpyldawuk täsir.

Göz kölegesi

El bilen öndürilen sabyn

Dyrnak

Kosmetika

Gaplamak

5g, 10g, 25g, 50g


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary