Şöhrat ýyldyzy

önümleri

Bagbançylyk derejesi bagçylyk we nahal ösdürip ýetişdirmek üçin giňeldilen wermikulit

Wermikulitiň dykyzlygy 2,4-2,7g / sm3200 over-dan gowrak gyzdyrylanda çykdajylara başlaýar, gurçuk görnüşine öwrülýär we asyl göwrüminden 15-25 esse uly bolup biler, iň köp 30 gezek.Çalt gyzdyrylanda 800 to.Bu pes dykyzlygy (100-300㎏ / m³), ​​ajaýyp izolýasiýa häsiýeti we gowy gidroskopikligi we ion alyş-çalyş ukyby bolan materialy emele getirýär.Wermikulitiň gowy howa päsgelçiligi barlygy sebäpli, ýylylygy tygşytlamak boýunça ajaýyp ýerine ýetirijiligi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üýtgeşik aýratynlyklar

GYSGAÇA

Önümiň beýany

Giňeldilen wermikulit seriýaly önümler: önüm kategoriýalary altyn wermikulit, kümüş ak wermikulit;görnüşleri wermikulit flaklary, wermikulit tozy, bagbançylyk wermikulit, garyşyk giňeldilen wermikulit we ş.m.

Spesifikasiýa

Altyn siňdirilen wermikulit Kümüş siňdirilen wermikulit
0,3-1mm 0,3-1mm
1-3mm 1-3mm
2-4mm 2-4mm
4-8mm 4-8mm

Şahadatnama

Zawodlarymyz ISO şahadatnamasyna, 23 tehnologiýa milli patent aldy.

cerr1

Arza

1. Wermikulit gurluşyk, metallurgiýa, nebit, gämi gurluşygy, daşky gurşawy goramak, ýylylyk izolýasiýasy, izolýasiýa, energiýa tygşytlamak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.
2. Maldarçylyk: giňeldilen wermikulit özboluşly gurluş we ýerüsti aýratynlyklara, şeýle hem daşaýjy, adsorbent, düzediji we iýmit goşundysy hökmünde ulanylyp bilinjek zäherli, steril we himiki inertlige eýe.
3. Wermikulit gül, gök önüm, miwe ösdürip ýetişdirmek, nahal we ş.m. ulanylyp bilner.

Oba hojalygy

Bagbançylyk

Gurluşyk

Senagat

Tüwi ekmek

Garyşyklary blokirlemek

Ses siňdirişi boş doldurmak

Malylylyk izolýasiýa refrakory

Torta garşy material

Gidroponika

Howa sazlaýjy baglaýjy

Ses siňdirişi boş doldurmak

Köpçülikleýin agent

Mikro ýaýramak

Gurluşyk örtügi

Gazetler ýa-da möhürler

Tohum

Kök kesmek

Ojakdan goramak geňeşi

Sürtülme çyzyklary

Tohum encapsulate

Tohumlaryň gögermegi

Gips gips

Gaplamak üçin materiallar

Toprak kondisioneri

Kompost ekmek

Loft izolýasiýa

Boýaglar

Pestisid

Küýzegär garyndylary

Wermikulit ekranlary

Filtrasiýa

 

 

Lighteňil konkretler

Tormoz torlary we tormoz aýakgaplary

Sukkulentler

Kesik

Haýwanlary çykarmak

Haýwanlary çykarmak

Ösümlik ekişi

Toprak bilen garmaly

Spesifikasiýa

1-3mm, 2-4mm, 3-6 mesh, 10-20 mesh, 20-40 mesh, 40-60 mesh, 60-100 mesh, 80-120 mesh, 100 mesh, 150 mesh, 200 mesh, 325 mesh, we ş.m. talaplara laýyklykda öndürilip bilner.

Gaplamak

Köplenç paket PP haltalarydyr

Zawod gezelenji

Müşderi sanawy we sergi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary