Şöhrat ýyldyzy

önümleri

Batareýanyň refrakter materiallary elektrod üçin tebigy flak grafit tozy

Gaýnadyş nokady: 4250 ℃
Dykyz derejesi: 1,6 ~ 2.2
Ulanylmaly: karburizator, eritme
Gurluşy: ýokary temperatura çydamly, geçiriji, ýylylyk geçirijiligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üýtgeşik aýratynlyklar

Grafika

esasy kategoriýalar

Grafit poroşokyny iki esasy kategoriýa bölmek bolar:
1. Tebigy grafit
2. Sintetiki grafit
Olaryň arasynda tebigy grafitiň aşakdaky görnüşleri bar:
1. Flake grafit
2. Sferoid grafit
3. Mikronlaşdyrylan grafit
4. Giňeldilýän grafit
5. Toprak grafiti

Ake Flake grafit
balyk fosfora meňzeş we altyburçly kristal ulgamyna degişli tebigy kristal grafitdir.Gatlak gurluşy bar.Highokary temperatura garşylyk, geçirijilik, ýylylyk geçiriji, ýaglamak, plastisit we kislota esasly garşylyk ýaly gowy häsiýetlere eýe.
Flake grafit gatlakly gurluşy bolan, baý serişdelere baý we bahasy arzan tebigy ýaglaýjydyr.

● Tebigy grafit
carbonokary temperaturanyň we ýokary basyşly geologiki gurşawyň uzak möhletleýin täsiri astynda ugleroda baý organiki maddalaryň üýtgemegi bilen emele gelýär we tebigatyň kristallaşmagydyr.Tebigy grafitiň tehnologiki aýratynlyklary esasan onuň kristal görnüşine baglydyr.Dürli kristal görnüşli minerallar dürli senagat gymmatlyklaryna we ulanylyşyna eýe.Tebigy grafitiň köp görnüşi bar.Dürli kristal morfologiýa görä tebigy grafit dykyz kristal grafit, flak grafit we kriptokristal grafitlere bölünýär.

Organiki däl metal däl materiallaryň bir görnüşi hökmünde giňeldilip bilinýän grafit, aşa geçiriji, wodorod saklaýyş aýratynlyklaryna, katalitik himiki reaksiýa, kislota we aşgar garşylygy, ýokary temperatura garşylygy, dartyş, gysyjy, radiasiýa garşylygy, gowy egilmek çeýeligine eýe.Elektrod materiallarynda, nebit himiýa senagatynda, ýangyn saklaýjyda, ýagy siňdiriji materialda, daşky gurşawy goramakda, lukmançylyk geýimlerinde, harby tüsse serişdesinde we antistatiki örtüklerde we ş.m. ulanylyp bilner.

● Giňeldilýän grafit
Tebigy grafiti çig mal hökmünde ulanyp, çeýe grafitiň bir görnüşi alyndyýörite üýtgetme bejergisi.Temperatureokary temperaturada derrew bejergiden soňterezisi wermikulýar boldy, göwrümi 100-350 esse.
90%, 95%, 98%, 99%.
Giňeliş gatnaşygy: 100, 150, 200, 250, 300, 350.
Ölçegi 32 ~ 100 mesh.
Kwota ulanyjynyň islegine görä düzedilip bilner.Jikme-jiklikler üçin bize jaň ediň.

● Super nepis poroşok grafiti
Grafit çig mal hökmünde, dürli üwürmek we üwemek arkalyenjamlary gaýtadan işlemek.
Uglerodyň mukdary 90 ~ 99%.
Ölçegi 5 um - 38 um.
Kwota ulanyjynyň islegine görä düzedilip bilner.

Önümiň beýany

Uglerody düzediň(min) Ölçegi Kül(Maks) Çyglylyk(Maks)
90% 32-100 mesh 9% 0,5%
95% 32-100 mesh 4,5% 0,5%
98% 32-100 mesh 1.5% 0,5%
99% 32-100 mesh 0.7% 0,5%

Üstünlikleri
Giňeldilip bilinýän grafit oňat giňeldilip bilinýän aýratynlyklara eýedir we önümlerinde ýokary temperatura garşylyk, gyzgyn izolýasiýa, çalgy we himiki durnuklylyk aýratynlyklary bar.

Ulanylyşy
1. Metallurgiýa pudagynyň goşundysy.
2. Çeýe grafitiň materiallary.
3. Batareýanyň ýaramaz materiallary.
4. çalgy ýagynyň goşundysy.
5. refrakteriň goşundysy.

Grafit tozy

● Tebigy ýalpak grafit
3850 ± 50 of ereýän nokady, 4250 bo gaýnadýan grafit tozy, aşa ýokary temperaturaly elektrik arkasy ýakylansoňam, horlanmak gaty az.Grafit termiki kiçi giňelme koeffisiýenti bilen we 2000 ℃ temperaturada öňküsinden iki esse ýokarlanmagy güýçlendirýär.Grafit, elektron geçirijiligi we ýylylyk izolýasiýa materialy ýaly elektrik geçirijilik we ýylylyk geçirijilik senagatynda ulanmak üçin elýeterlidir.

Şahadatnama

Zawodlarymyz ISO şahadatnamasyna, 23 tehnologiýa milli patent aldy.

cerr1

Arza

Flak grafit poroşokyny ulanmak
1. Ajaýyp elektrik geçirijiligi, ýylylyk geçirijiligi bolan grafit: Grafitiň geçirijiligi umumy metal däl minerallardan ýüz esse ýokarydyr.Grafitiň ýylylyk geçirijiligi polatdan, demirden, gurşundan we beýleki metal elementlerinden has gowudyr.Ajaýyp aýratynlyklary bilen grafit tozy elektrod, polo positiveitel çotgalar, uglerod çybyklary, uglerod turbalary, simap polo positiveitel öwrüji, grafit gazetler, telefon bölekleri, öndüriji hökmünde elektrik pudagynda telewizion surat turba örtükleri hökmünde giňden ulanylýar.
2. Grafit tozy hem gowy ýaglaýjy goşundy tozydyr.Ricag çalmagyň öndürijiligi grafit flak grafitiniň ululygyna, flakanyň ululygy sürtülme koeffisiýentiniň kiçi bolmagyna we has gowy ýaglanmagyna sebäp bolýar.
3. Grafit tozy, otag temperaturasynda durnukly poroşok, grafit kislota, aşgar we poslama garşylyk, şeýle hem organiki erginleriň garşylygydyr.

● Orta, ýokary uglerod we ýokary arassa flake grafit önümleriýokary hilli grafit gazyp almak meýdany.
0.5 0,5% çyglylygyň içinde.
● Uglerodyň mukdary 70 ~ 99,99%.
● Ölçegi 32 ~ 325 mesh.
User Kwotany ulanyjynyň islegine görä düzedip bolýar.

Kasting

Galam

Batareýa

Çekişme

Nebit ýatagy

Boýag we örtük

Flake grafit tozy üçin önümiň beýany

Haryt ady Grafit tozy Ölçegi 32-325Meş Arassalyk 70-99,9%
Reňk gara CAS NOOK 7782-42-5 Çyglylyk Iň ýokary 0,5%

Bellik: flak grafit tozynyň dürli ölçegli önümleri müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Spesifikasiýa

-185 mesh, -190 mesh, -195 mesh.

-185 mesh

-190 mesh

-195 mesh

Gaplamak

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda 100g / sumka, 500g / sumka, 1kg / sumka.

Zawod gezelenji

Müşderi sanawy we sergi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary