Şöhrat ýyldyzy

habarlar

 • “Green Mica” web sahypamyzda täze önüm bar.

  “Green Mica” web sahypamyzda täze önüm bar.Greenaşyl kristal mika ýylylyga çydamly we elektrik geçirmeýär.Rader, Bezeg, Awiasiýa we howa giňişliginde we ş.m. giňden ulanylýar.Daşary ýurtly müşderiler barha bezeg hökmünde ulanmak üçin bu mikany satyn aldylar....
  Koprak oka
 • Kosmetika sebitinde Sericite Mika programmasy

  Kosmetika sebitinde Sericite Mika programmasy

  Dürli senagat önümlerini öndürmekde ulanylýan mineral bolan Serisit, indi kosmetika pudagynda täze amaly tapýar.Ownuk, inçejik böleklerden durýan mineral, krem ​​bermek ukyby sebäpli kosmetiki formulalarda ajaýyp maddadygy we ...
  Koprak oka
 • Phlogopite-ni ösdürmek we ulanmak

  Phlogopite-ni ösdürmek we ulanmak

  Phlogopite, dürli senagat önümlerinde ulanylýan mika mineralynyň bir görnüşidir.Özboluşly aýratynlyklary ony dürli pudaklarda ulanmak üçin amatly edýär.Flogopitiň esasy ulanylyşy we ulanylyşy: Termiki izolýasiýa: Phlogopite ajaýyp ýylylyk izolýatory, ma ...
  Koprak oka
 • Baidu Browers tarapyndan söhbetdeşlik

  Golaýda “Baidu Browers-china” iň uly “Browers” ​​kompaniýamyz bilen söhbetdeşlik geçirýär.Söhbetdeşlikde, dolandyryjymyz geljekdäki ösüş tendensiýalary we önümlerimizi web sahypasynda nädip satmalydygy barada gürleşýär.Özboluşly aýratynlyklary bolan tebigy ýagdaýda ýüze çykýan mineral Mika, durnuklylygy we täzeligi herekete getirer ...
  Koprak oka
 • Müşderi zawodymyza baryp görýär

  Recentlyakynda zawodymyza bir koreý müşderisi geldi.Phlogopite 325 mesh gözleýärler.Phlogopit, ýokary izolýasiýa güýji we uly elektrik garşylygy, pes elektrolit ýitgisi, oňat arka garşylygy we korona garşylygy ýaly ajaýyp dielektrik häsiýetlere eýedir.Excel hakda ...
  Koprak oka
 • Kalsiý karbonatyň üýtgemegi

  Kalsiý karbonatyň üýtgemegi

  Kalsiý karbonatyň üýtgemegi Agyr kalsiý karbonat plastmassa önümleriniň mukdaryny artdyryp, çykdajylary azaldyp, gatylygy we berkligi ýokarlandyryp biler, plastmassa önümleriniň gysylmagyny peseldip we ölçeg durnuklylygyny ýokarlandyryp biler;plastmassany gaýtadan işlemegi gowulandyrmak, ýylylygy gowulandyrmak ...
  Koprak oka
 • Kalsiý karbonaty plastmassa doldurgyç hökmünde ulanmak barada çekişme

  Kalsiý karbonaty plastmassa doldurgyç hökmünde ulanmak barada çekişme

  Kalsiý karbonat köp ýyl bäri plastmassa doldurylanda organiki däl doldurgyç hökmünde ulanylýar.Geçmişde kalsiý karbonat çykdajylary azaltmak üçin esasy doldurgyç hökmünde ulanylýardy we gowy netijeler alýardy.Soňky ýyllarda önümçilikde giňden peýdalanmak we köp mukdarda ...
  Koprak oka
 • Global diatomaceous Earther bazary

  Nýu-ORork, ABŞ, 2022-nji ýylyň 27-nji iýuly (GLOBE NEWSWIRE) - Faktlar we faktorlar “Diatomit bazary çeşmesi boýunça (süýji suw diatomiti, duz diatomiti)” (tebigy görnüşler, hasaplanan görnüşler, hasaplanan akymlar) atly täze gözleg hasabatyny çap etdi. .Bahalar), programma boýunça (süzgüçli ýoldaş ...
  Koprak oka
 • Hasaplanan kaolin

  Hasaplanan kaolin

  Kalsinirlenen kaolin ABŞ-da döräp, ilki bilen ýumşak kaolindäki organiki uglerodyň bahasyny aýyrmak we önümiň aklygyny ýokarlandyrmak üçin döräpdir.Soňra adamlar bu usuly ulanyp, kömür ölçegli kaolini gaýtadan işlediler we öndürijiligi, ýokary derejeli we gymmaty ordinden has ýokary önüm öndürdiler ...
  Koprak oka
 • Serisit

  Serisit

  Serisit inçe göwrümli gurluşy bolan silikat mineraldyr.Onda inçe bölejikler we aňsat gidrasiýa bar.Gurluşda kation çalyşmagy az.Gatnaşykda doldurylan K + mukdary muskowitden az, şonuň üçin himiki düzümdäki kaliý mukdary birneme ...
  Koprak oka
 • Mika tozy, iň köp ýaýran gaýa mineral

  Mika tozy, iň köp ýaýran gaýa mineral

  Mika tozy, iň köp ýaýran gaýa mineral.Onuň manysy alýuminosilikatdyr.Dürli kationlar sebäpli mikanyň reňki hem başga.Mika poroşokynyň aşakdaky aýratynlyklary bar: Mika tozy maddalara päsgelçilik döredýär, ýalpak doldurgyçlar esasan paralel emele getirýär ...
  Koprak oka