Şöhrat ýyldyzy

önümleri

Boýalan reňkli Mika flaklary, pol in Engineeringener flaklary üçin reňkli Mika flaklary

Mika Flakes, 2 meshden 20 mesh aralygynda ululykdaky mika galyndylarydyr.Bu material, esasan, gerekli ululyga ýetýänçä galyndylary göni manyda urulýan öwrümli çekiç eziji maşyn arkaly taýýarlanýar. Muskowit mika flakasy iň giňden ulanylýar.Diňe bir moskwaly, flogopit, biotit, sintetiki mika däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üýtgeşik aýratynlyklar

111

Gatlak gurluş

Himiki garşylyk

Pes ýylylyk geçirijiligi

Atylylyk durnuklylygy

Sürtülme pes koeffisiýenti

Wibrasiýa damping (akustika)

Çeýe

Mika surat

Düşündiriş

Pöwrize pes pigment öndürmekde pes demirli ýokary hilli moskowit mika bölekleri ulanylýar.Gowy şöhlelendiriji we refraktiw häsiýetlere we kümüş akdan älemgoşaryň ähli kölegelerinden ýüpek şöhle saçýan ýalpyldawuk öwüşginlere çenli üýtgeýän reňkleri köpeltmek ukybyna eýe.Anotherene bir möhüm ulanyş, aýlanyşygyň we akymyň ýitmeginiň öňüni almak üçin goşmaça palçyk himiki hökmünde Nebit-guýy burawlamakdyr.Mika ýitirilen aýlanyş zolaklaryny ýapmak üçin ýörite goşulýar.Mikanyň örtükli gurluşy bölejikleriň gatlak ýa-da diwar emele gelmegini aňsatlaşdyrýar we deşikleri köprileýän möhürleýji hökmünde çykyş edýär.Mikanyň ulanylmagy gözenekli formasiýalary möhürlemäge kömek edýär we gaty jisimleri saklap, aýlanyşygyň gaýtadan dikeldilmegine kömek edýär.

Mika gaýa emele getirýän minerallar, adatça galp altyburç ýa-da göwher tabaklar, listler, sütün kristallary görnüşinde.Reňk himiki düzümi bilen üýtgeýär.Esasan Fe mazmunynyň köpelmegi we garaňky bolmagy.

Mikanyň häsiýetleri izolýasiýa.Temperatureokary temperatura garşylygy we ýalpyldawuk, Fiziki we himiki öndürijiligi durnukly, şeýle hem gowy ýylylyk izolýasiýasyna, çeýeligine we berkligine eýe bolup, çeýe aç-açan sahypanyň ýerine ýetirildi.Senagatda iň köp ulanylýan muskowit, ondan soň altyn mika.Gurluşyk materiallary pudagynda, ýangyn senagatynda, ýangyn söndüriji, kebşirleýiş, plastmassa, elektrik izolýasiýasy, kagyz, asfalt kagyzy, rezin, Pearlescent pigmentleri we beýleki himiýa pudaklarynda ulanylýar.

Bahalar: Tebigy Mika Fleýk, Boýalan Mika Flaklar, Sintetiki Mika Fleýk.
Klassifikasiýa: Altyn Mika, Serisit, Muskowit, Biotit, Wasuwulan Mika, Lepidolit we ş.m.

Ölçegler
Tebigy Mika flaklary: 1-2mm, 2-3mm, 2-4mm, 10mesh, 20mesh, 40mesh, 60mesh, 100mesh.
Boýalan Mika Flake: 1-2mm, 2-3mm, 2-3mm, 3-4mm, 4-5mm we ş.m.
Sintetiki Mika Flake: 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 8-10mm.
Mika Poroşok: 200mesh, 325 mesh, 400mesh, 600mesh, 800mesh, 1000mesh, 1250mesh.

Elýeterli reňkler

Has ak, gar ak, altyn, gara, ýaşyl, gyrmyzy,gyzyl, gök, sary we ş.m.

Şahadatnama

Zawodlarymyz ISO şahadatnamasyna, 23 tehnologiýa milli patent aldy.

cerr1

Arza

Gözleg pollary, daş görnüşli örtük, emeli mermer, mika kagyzy, ýag guýusy burawlamak we ş.m.

Diwar tagtalary

Bezeg

Boýaglar

Nebit burawlamak

Dyrnaklar

Spesifikasiýa

2-4 mesh, 4-6 mesh, 6-8 mesh, 8-10 mesh, 10-20 mesh.

2-4 mesh

60 mesh

20-40 mesh

60 mesh

Gaplamak

PP sumkasynda / kagyz sumkasynda 25KG ýa-da talap edilişi ýaly düzüň.

Zawod gezelenji

Müşderi sanawy we sergi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň