Şöhrat ýyldyzy

önümleri

Çişmek / örtmek üçin ýokary çişme derejesi Highokary ýapyşykly Naturalsodium Bentonit kalsiý Bentonit tozy

Bentonit toýun, esasy komponent hökmünde montmorillonitli Tebigy palçyk mineralynyň bir görnüşidir, oňat birleşmek, giňelmek, adsorbsiýa, plastisit, dispersiýa, çalgy, kation alyş-çalşyna eýe.Beýleki esas, litiý bazasy bilen alyş-çalyşdan soň, gaty güýçli asma häsiýetine eýe.Kislotalaşandan soň ajaýyp bezeg ukybyna eýe bolar.Şeýlelik bilen ony her dürli baglanyşyk serişdesi, saklaýjy serişde, adsorbent, bezeg serişdesi, plastifikator, katalizator, arassalaýjy serişde, dezinfeksiýa, galyňlaşdyryjy serişde, ýuwujy serişde, kir ýuwujy, doldurgyç, güýçlendiriji we ş.m. edip bolýar.Himiki düzümi diýseň durnukly, şonuň üçin “ähliumumy daş” diýlip atlandyrylýar.Kosmetiki toýun derejesi bolsa diňe bentonitiň akartmagy we galyňlaşdyrýan nyşanlary bilen ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üýtgeşik aýratynlyklar

BENTONITE

Himiki düzümi

Goşundylar

%

Natriý Bentonit

Ca-bentonit

SiO2

%

69.32

67.23

Al2O3

%

14.27

15.88

CaO

%

1.99

2.22

MgO

%

2.69

4.01

K2O

%

1.38

0.19

Na2O

%

1.85

0.13

Fe2O3

%

1.84

2.62

FeO

%

0.63

0.03

MnO

%

0.10

0.00

TiO2

%

0.13

0.13

P2O3

%

0.04

0.06

LOI

%

5.67

8.09

Önümiň parametrleri

Gaplamak 50 kg / sumka
Klassifikasiýa Kalsiý bentonit Natriý bentonit
tebigat Çişýän häsiýet Bilelik, Adsorptivity CatalysisThixotropy.etc.
Arza Bentonit galyňlaşdyryjy, baglaýjy we ş.m. hökmünde ulanylyp bilner Nebit ekspluatasiýasynda, himiki örtüklerde, rezin we plastmassada giňden ulanylýar.

Önümiň beýany

Bentonit, esasy düzüm bölegi hökmünde montmorillonitli palçyk mineralynyň bir görnüşidir.Güýçli suwy barsiňdirilmegi, öz suwunyň 8 essesini siňdirip bilýär we göwrümi 10-30 esse giňelýär.Ol togtadyldy wesuwly erginde sementlenendir.Onda ýagly ýalpyldawuk we ýylmanak degishme bar.Giňelmek we kolloid görnüşe öwrülmek üçin suwy siňdirip biler.

Uzak möhletli howa guradylandan soň suw ýitirilse, güýçli ion alyş-çalyş ukyby sebäpli bentonit bolup bilerdürli reňkleri siňdirýär ýa-da siňdirýär.Has ýumşak etmek üçin ony ýag bilen garmaly.Onuň inçe poroşok suw asmagy gowy dispersiýa weçökdürmek aňsat däl.Nebit we gaz buraw işlerinde palçyk biraz sowatmak, galyndylary aýyrmak, guýy diwary we deňagramlylygy goramak üçin ulanylmalyýer basyşy.Bentonit gowy ýaýramagy we köp mukdarda palçyk sebäpli palçyk burawlamak üçin amatly materialdyr.

Döküm senagaty

Bentonit birleşdiriji serişde, siňdiriji, guýma, keramika üçin ulanylyp bilner

Buraw pulpasy

birleşdiriji hökmünde pulpa, SAP bilen togtadylan, nebit burawlamak, esasy in engineeringenerçilik we gurluşyk sementine degişlidir

Himiýa senagaty

Bentonit köpeltmek serişdesi, galyňlaşdyryjy, asma formulasiýa, kagyz, rezin, boýag, syýa, gündelik himiki, örtük, dokma önümleri üçin ulanylyp bilner.

Guş iýmit goşundylary

Towuk iýmiti, doňuz iýmit goşundylary üçin ulanylýar, kömek siňdiriş roluny ýerine ýetirýär
Bentonit gaplaň.

Bentonit

Asma we diksotropiýa kuwwatlylygy bilen, geçmek üçin bentonit palçyk burawlamak üçin Bentonit bilen birmeňzeşdir.Şeýle hem, pes süzgüçli göwrüm, palçykdan ýasalan kuwwatlylygy, aňsat we ş.m. ýaly köp artykmaçlygy bar. Häzirki wagtda gazmaýan köp sanly kompaniýa bu görnüşli bentoniti Günbatar ýaly köp ugurly gurluşykda ulandy. -Bentonitiň ugrukdyryjy geçişi üçin tassyklanan gündogar tebigy gaz geçiriş taslamasy, ähli taslamalar üçin esasy ideal materialdyr.

Köplenç bentonit toýun, palçyk mineral montmorillonit minerallary diýlip atlandyrylýar.Suwuň gowy çişmegi, ýelmeşmegi, adsorbsiýasy, katalitik işjeňligi, tikotropiýa, asma, plastisit, çalgy we kation alyş-çalşygy we aýratyn fiziki we himiki funksiýalar.

Ulanylyşy
Bentonitiň çiş güýji, bitewilik, kataliz, tikotropiýa, asma emläk we kation alyş-çalyş emläkleri we ş.m. ýaly aýratyn aýratynlyklary bar, şonuň üçin ol dürli senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.ulanylyşyna görä, bentonit mehaniki guýma üçin bentonit, metallurgiýa pelleti üçin bentonit, palçyk burawlamak üçin bentonit, oba hojalygy gurluşyk materiallary üçin bentonit, gurluşyk üçin bentonit bölünýär.

Şahadatnama

Zawodlarymyz ISO şahadatnamasyna, 23 tehnologiýa milli patent aldy.

cerr1

Arza

1. Döküm senagaty üçin ulanylýar
Bentonit birleşdiriji serişde, siňdiriji, guýma, keramika, daşky gurşawy dolandyrmak üçin ulanylyp bilner.

2. Pulpany burawlamak üçin ulanylýan Bentonit
birleşdiriji hökmünde pulpa, SAP bilen togtadylan, nebit burawlamak, esasy in engineeringenerçilik we gurluşyk sementine degişlidir.

3. Himiýa senagaty üçin ulanylýar
Bentonit köpeltmek serişdesi, galyňlaşdyryjy, asma formulasiýa, kagyz, rezin, boýag, syýa, gündelik himiki, örtük, dokma önümleri üçin ulanylyp bilner.

4. Bentonit guş iýmit goşundylary üçin ulanylyp bilner
towuk iýmiti, doňuz iýmiti goşundylary üçin ulanylýar, iýmit siňdiriş roluny ýerine ýetirýär.

● Galyndy suwlary arassalamak
Esasanam ýokary dykyzlygy bolan, polat zawodynyň kanalizasiýasy, elektroplýasiýa zawody ýaly birneme saklaýan granulalar, arzan bahadan artykmaçlygy bar we hapalanma ýok, kagyz ýasamakda hem ulanylyp bilner. Şäher häkimliginiň lagym galyndylary üçin ulanylýar gaty galyndylar we senagat akymlary.

Ud Palçyk himiki serişdeleri burawlamak
nebit ýatagynyň üçünji nebit çykarylyşynda (EOR) kabul edilen super makromolekula.

● Kagyz öndürmek pudagy
Kagyz ýasamak pudagynda jerime serişdesi, ýaşaýyş jaýy, süzgüç kömegi we kagyz gury we çygly güýçlendiriji hökmünde ulanylyp bilner.

Ing Magdançylyk pudagy
Galyndy suw, kömür ýuwýan galyndy suw arassalaýjy üçin ulanylyp bilner.

Text Dokma, haly senagaty, ululyk, çalt sement, sintetiki rezin örtük.Fotosensiw polimerler, ýelimleýjiler, dargadyjy serişde, şeýle hem oba hojalygynyň topragy jeli, süýümli stabilizatorlar, toprak düzedişleri.

Buraw

Fireangyn öçüriji örtük

Kagyz ýasamak

Tekstil

Süzgüç ýagy

Kasting

Spesifikasiýa

20 mesh, 40 mesh, 60 mesh, 100 mesh, 200 mesh, 325 mesh, 600 mesh, 1000 mesh, 1250 mesh, 3000 mesh.

325-1250 mesh

Gaplamak

50 kg / sumka

Zawod gezelenji

Müşderi sanawy we sergi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary