Şöhrat ýyldyzy

Hil dolandyryşy

Hil barlagy

Käbir zawodlarymyz ISO9001: 2015 şahadatnamasyna eýe boldular we ähli zawodlar ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna eýerýärler.Önümlerimiziň hilini kepillendirmek üçin Hil bölümimiz, ähli amaldan azyndan 4 esse synag edýär.Gözegçiler ilkinji gezek çig maly barlaýarlar we çig mal zawoda gelende ýazgy alýarlar.Ikinji gezek önümçilik wagtynda hil barlagyny geçirýäris.Üçünji gezek, ammarda goýmazdan ozal hil barlagyny geçirýäris.Dördünji gezek, ýüklemezden ozal barlaýarys.