Şöhrat ýyldyzy

Sorag-jogap

Sorag-jogap

Sorag beriň

1. Öz minalaryňyz barmy?

Hawa, öz känlerimiz bar, şonuň üçin önümiň durnukly hilini we uzak möhletli üpjünçiligini üpjün edip bileris.

2. Torbalary sazlap bilerinmi?

Hawa.PP haltalaryny, kagyz haltalaryny, jambbo haltalaryny we beýleki gaplamalary talap edişiňiz ýaly sözler we nagyşlar bilen üpjün edip bileris.

3. Ortaça gurşun wagty näçe?

Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 5-10 gün bolýar.Customöriteleşdirilen önümler ýa-da sumkalar bolsa, mukdaryna görä.

4. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegini TT, L / C, Western Union ýa-da PayPal arkaly bank hasabymyza geçirip bilersiňiz.

5. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, umumy eksport resminamalaryndan başga-da, Analiz / öndürijilik, ätiýaçlandyryş, gelip çykyş şahadatnamasy we ş.m. berip bileris.

6. Sargyt etmezden ozal nusga alyp bilerinmi?

Synagyňyz üçin mugt nusgalary hödürläp bileris, diňe ýük tölemeli.